تبلیغات منو عشقم، شما همه ....

همه نیمه گمشده دارند 
ولی تو 
تمام پیدا شده ی منی . . .

93/07/27 ساعت 0:28 AM توسط من

از معجزاتش این است... اغوشش عصر جمعه ندارد..... 

93/07/15 ساعت 9:55 PM توسط من